Leje – salgs og leveringsbetingelser

 1. LEVERING : Lejede effekter leveres max. 25 m fra bil i jordplan, til dørtrin eller telt, uden trapper sten og andre forhindring, med mindre andet er skriftligt aftalt og der er afregnet forud for dette. Etageaflæsning, ekstra lange bæreveje og lignende afregnes og sker efter udlejers til enhver tid gældende prisliste, dette afregnes efter påbegyndt time, faktura vil blive eftersendt.
 2. LEVERING OG AFHENTNING : Normalt leverer vi torsdag eller fredag og afhenter mandag eller tirsdag, dog altid levering senest dagen før festen og afhenter tidligst dagen efter festen. MEN i travle perioder forbeholde os ret til at leverer 1-5 dage før festen, dog altid senest dagen før festen, og afhente igen 1-5 dage efter festen, dog altid tidligst dagen efter festen. Skulle ABC Event kører forgæves til afhentning eller levering af udstyret, vil kunden blive efterfaktureret for ny transport og ekstra dages leje indtil udstyret er hos ABC Event, og transporten bliver afregnet efter kurerpriser, da dette bliver gjort som ekstra kørsel uden samkørsel af andre ordre. Vores fragtpriser er baseret på samkørsel af vores ordrer, hvorfor vi ligger vores ruter med meget kort varsel. Hvis du ønsker meget specifikt leveringstidspunkt kan der aftales kurerpriser, dette starter fra 1000.- + normale fragt pris
 3. Ved lejemålets afslutning skal det lejede udstyr afleveres uden skader.

 4. Ved indgåelse af lejemålet aftales det, om det lejede udstyr skal leveres af abc-event.dk  eller det bliver afhentet af kunden. Prisen for leveringen aftales før levering, forudsat at levering af udstyr vælges. 

 5. TILBAGELEVERING : Såfremt lejer forsinkes med tilbageleveringen af det lejede udstyr, tillægges lejemålet et gebyr. Gebyret beregnes som den anførte dagspris for det lejede udstyr, og fastsættes som en dagsbod for hvert påbegyndt døgn det lejede overskrider tilbageleveringsfristen.

 6. Hvis der opstår mindre forsinkelser i forbindelse med abc-event.dk levering/ afhentning af det lejede udstyr, gives der intet nedslag i den aftalte pris, såfremt forsinkelsen skyldes trafikale forhold, uforudsigelige uheld eller lignende.

 7. Enhver skade der måtte opstå ved brug af udstyr fra abc-event.dk, om end skaden følger direkte eller indirekte af udstyret, er lejerens eller brugerens eget ansvar. Således kan abc-event.dk ikke holdes ansvarlig for skader sket på personer eller materialer, som opstår ved brug af udstyret. Abc-event.dk gør opmærksom på at udstyret kan være farligt, og sørger for at lejer er informeret om risikoen og den retsmæssige brug af udstyret.

 8. Det er lejers ansvar at informere brugere af det lejede udstyr om, hvad retsmæssig brug og betjening af udstyret er.

 9. Såfremt lejer ønsker opsyn med udstyret under lejeperiode, aftales dette på forhånd med abc-event.dk. ABC-event.dk udregner en betaling for opsynet. Betalingen udregnes på time basis til en pris på mellem 300-500 kr i timen.

 10. Ved MODTAGELSE af det lejede udstyr skal lejer foretage kontrol af udstyret. Såfremt der er mangler ved udstyret er lejer forpligtet til MED DET SAMME at kontakte abc-event.dk. Lejer bedes endvidere kontakte abc-event.dk, hvis der opstår problemer med udstyret efter, det er taget i brug.

 11. Det er lejers egen pligt, at sørge for, at der er en tilstrækkelig strømforsyning til det leje de. Der gives ikke nedslag i prisen, hvis lejer ikke tilvejebringer dette. Materielle skader der opstår, som følge heraf giver ikke nedslag i prisen, ligesom udbedringen sker for lejers regning.

 12. Påfører lejer det lejede udstyr udgifter i lejeperioden, er abc-event.dk ikke forpligtet til at give kompensation for udgifterne, medmindre andet er aftalt mellem parterne.

 13. ABC-event.dk er ikke forpligtet til at foretage reparationer eller udskifte det lejede ud styr i lejeperioden, medmindre der opstår fejl på udstyret som uomtvisteligt ikke følger af forkert brug af udstyret.

 14. Strækker lejemålet sig over mere end en dag, er det lejers ansvar at udstyret efter endt brug, hver aften, pakkes korrekt og forsvarligt sammen. Endvidere skal lejer tilvejebringe sikker og aflåst opbevaring af det lejede udstyr natten over.

 15. Lejer har gennem hele lejeperioden det fulde ansvar for det lejede udstyr.

 16. Det lejede udstyr er er ikke ansvarsforsikret af abc-event.dk. Opstår der skader, hvor forsikringen dækker lejerens egen forsikring. Sker der Tyveri, ødelagt udstyr mm. er det lejer som selv dækker tabte til abc-event.dk.

 17. Lejer skal informere brugerne af det lejede udstyr om, at benyttelse af udstyret sker på eget ansvar.

 18. Sker der under lejeperioden skader på det lejede udstyr eller medfølgende materiale skal udbedringen ske for lejers regning. Dette gælder såfremt skaden ikke kan karakteriseres som almindelig slidtage.

 19. FORCE MAJEURE : I tilfælde af strejke, lockout eller anden form for arbejdsstandsning, force majeure herunder utilregnelige materielle skader på udstyret, som medfører at abc-event.dk ikke kan levere det lejede udstyr, er abc-event.dk uden for ansvar så længe tilstanden opretholdes, og kan i sådanne tilfælde annullere lejemålet. Som force majeure henregnes blandt andet orkan, storm og ulykkestilfælde.

 20. TILLADELSER : Det er lejers ansvar, at indhente de fornødne tilladelser til brug af det lejede udstyr og op stillingen af det.

 21. Ved leje af oppusteligt udstyr forpligter lejer sig til, at stoppe brugen af udstyret, hvis vind hastigheden overstiger Beaufort-skala 5, hvilket svarer til 38 km/t eller 11 m/s. Det oppustelige udstyr skal ved vindhastighed herover tømmes for luft og blæseren skal fjernes.

 22. Indtræder der skader på fast ejendom, græsplæner, sportspladser og lignende, hvor det lejede udstyr er i brug, inklusiv løsøre, kan abc-event.dk ikke drages til ansvar herfor så længe udstyret er i lejers besiddelse. Udstyret anses for at være i lejers besiddelse under hele lejeperioden, samt under eventuelle overskridelse af tilbagelevering til abc-event.dk. ABC-event.dk kan ikke drages til ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab, herunder også tidstab.

 23. Ved annullering af aftalen eller nedgradering af ordren, mindre end 30 dage før brugsdato betales 100% af lejekontraktens samlede pålydende.
  Ved annullering af aftalen eller nedgradering af ordren, mere end 30 dage før brugsdato betales 50% af lejekontraktens samlede pålydende.
 24. I det tilfælde, hvor det er aftalt, at lejer selv afhenter det lejede materiale, skal transporten foretages i en LUKKET vogn, eller en LUKKET trailer samt efter udlejerens anvisninger.
 25. OPVASK/RENGØRING : HVIS du har bestilt OPVASK vil dette fremgå af din ordre (PRIS 1,25kr pr. del) Vi plejer at sige, at vi bliver glade, når vi kan se i har brugt servicen, men vi behøver ikke kende menuen, Altså du skyller grundigt af – vi vasker op;-) hvis der ikke skriftligt er aftalt andet. Dog behøver glas ikke at blive skyllet med mindre der har være sukkerholdig drinks i dem eller andet der sidder fast, når det tørres, hvis service ikke er afskyllet, pålægges der et ekstra gebyr for ekstra arbejde. Borde tørres af med en fugtig klud, og stole rengøres for glimmer konfetti samt spildt mad og benene skal tørres af for jord osv. Overholdes dette ikke bliver der fakturaers for ekstra timer til rengøring.

 26. UDEN OPVASK : Har du IKKE bestilt opvask, skal alt service vaskes GRUNDIGT op, og dette vil blive godkendt af ABC Event, og er dette ikke gjort ordentlig, vil dette blive gjort af ABC Event for kundens regning, og ekstra arbejdet vil blive efter faktureret.
 27. Der må ikke på klæbes tape, klistermærker eller lignende på teltdugene og teltstænger. Det påhviler lejer at sørge for at telt og gulv er rengjort og ryddet på det aftalte returneringstidspunkt, ventetid faktureres.

 28. DUGE : tilbageleveres i de stof poser der følger med, dugene må ikke være våde eller fugtige når de pakkes sammen, dugen skal ikke vaskes inden aflevering.
 29. Der må ikke grilles eller tilberedes osende mad i teltet eller i umiddelbare nærhed, grill skal mindst 5 m. væk fra telt. Der må ikke uden aftale forandres ved de af os godkendte opstillede telte. Ønsker man ikke at der slås pløkker eller er det ikke muligt, så afholder lejer udgift til betonklodser eller andet forsvarligt fastgørelse af teltet. Det er lejers ansvar at sikre at der ikke er kabler eller andet der kan rammes når pløkkerne slås i jorden. Farvet konfetti eller andet der kan smitte af på teltdugen må ikke benyttes, da farven ikke kan vaskes af teltet.

 30. Lejebetingelser for scenepodier og Tribuner
 31. Ansvar for skader: Lejer har ansvaret for eventuelle skader forårsaget af scenepodierne eller tribune på halgulvet. Dette kan omfatte både installations- og fjernelsesprocessen.
 32. Krav til beskyttelse af gulvet: Hvis gulvet skal beskyttes under installation, brug og fjernelse af scenepodierne. Dette omfatter brugen af beskyttende lag, som f.eks. gummiunderlag eller andet egnet materiale. Står dette for lejers ansvar og regning
 33. Tilladelser og Licenser: lejeren står og betaler for alle nødvendige tilladelser og licenser til at bruge podier og tribuner til det planlagte formål.
 34. Alle priser er inkl. 25 % moms og i danske kroner. Priserne er ekskl. fragt hvor intet andet er nævnt. Priserne er som udgangspunkt for EN BRUGSDAG, med mulighed for at afhente/få leveret dagen før og aflevere/få afhentet igen første hverdag efter brug. Hvis vi ikke modtager det lejede tilbage rettidigt, har vi ret til at opkræve 100% af et fulde beløb pr. dag. Medmindre andet er skriftligt aftalt. I de tilfælde, hvor der faktureres forud, betragter vi en manglende betaling som en afbestilling, og der vil herefter blive opkræve 100% af den samlede pris.
 35. HUSK også at læse FAQ,s da disse også er en del af ABC_Event’s betingelser