Lejebetingelser

 1. Ved lejemålets afslutning skal det lejede udstyr afleveres uden skader.

 2. Ved indgåelse af lejemålet aftales det, om det lejede udstyr skal leveres af abc-event.dk  eller det bliver afhentet af kunden. Prisen for leveringen aftales før levering, forudsat at levering af udstyr vælges. 

 3. Såfremt lejer forsinkes med tilbageleveringen af det lejede udstyr, tillægges lejemålet et gebyr. Gebyret beregnes som den anførte dagspris for det lejede udstyr, og fastsættes som en dagsbod for hvert påbegyndt døgn det lejede overskrider tilbageleveringsfristen.

 4. Hvis der opstår mindre forsinkelser i forbindelse med abc-event.dk levering/ afhentning af det lejede udstyr, gives der intet nedslag i den aftalte pris, såfremt forsinkelsen skyldes trafikale forhold, uforudsigelige uheld eller lignende. Ved en mindre forsinkelse forstås en forsinkelse, der ikke overstiger en time.

 5. Enhver skade der måtte opstå ved brug af udstyr fra abc-event.dk, om end skaden følger direkte eller indirekte af udstyret, er lejerens eller brugerens eget ansvar. Således kan abc-event.dk ikke holdes ansvarlig for skader sket på personer eller materialer, som opstår ved brug af udstyret. Abc-event.dk gør opmærksom på at udstyret kan være farligt, og sørger for at lejer er informeret om risikoen og den retsmæssige brug af udstyret.

 6. Det er lejers ansvar at informere brugere af det lejede udstyr om, hvad retsmæssig brug og betjening af udstyret er.

 7. Såfremt lejer ønsker opsyn med udstyret under lejeperiode, aftales dette på forhånd med abc-event.dk. ABC-event.dk udregner en betaling for opsynet. Betalingen udregnes på time basis til en pris på mellem 200-500 kr i timen.

 8. Ved modtagelse af det lejede udstyr skal lejer foretage kontrol af udstyret. Såfremt der er mangler ved udstyret er lejer forpligtet til hurtigst muligt at kontakte abc-event.dk. Lejer bedes endvidere kontakte abc-event.dk, hvis der opstår problemer med udstyret efter, det er taget i brug.

 9. Det er lejers egen pligt, at sørge for, at der er en tilstrækkelig strømforsyning til det leje de. Der gives ikke nedslag i prisen, hvis lejer ikke tilvejebringer dette. Materielle skader der opstår, som følge heraf giver ikke nedslag i prisen, ligesom udbedringen sker for lejers regning.

 10. Påfører lejer det lejede udstyr udgifter i lejeperioden, er abc-event.dk ikke forpligtet til at give kompensation for udgifterne, medmindre andet er aftalt mellem parterne.

 11. ABC-event.dk er ikke forpligtet til at foretage reparationer eller udskifte det lejede ud styr i lejeperioden, medmindre der opstår fejl på udstyret som uomtvisteligt ikke følger af forkert brug af udstyret.

 12. Strækker lejemålet sig over mere end en dag, er det lejers ansvar at udstyret efter endt brug, hver aften, pakkes korrekt og forsvarligt sammen. Endvidere skal lejer tilvejebringe sikker og aflåst opbevaring af det lejede udstyr natten over.

 13. Lejer har gennem hele lejeperioden det fulde ansvar for det lejede udstyr.

 14. Det lejede udstyr er er ikke ansvarsforsikret af abc-event.dk. Opstår der skader, hvor forsikringen dækker lejerens egen forsikring. Sker der Tyveri, ødelagt udstyr mm. er det lejer som selv dækker tabte til abc-event.dk.

 15. Lejer skal informere brugerne af det lejede udstyr om, at benyttelse af udstyret sker på eget ansvar.

 16. Sker der under lejeperioden skader på det lejede udstyr eller medfølgende materiale skal udbedringen ske for lejers regning. Dette gælder såfremt skaden ikke kan karakteriseres som almindelig slidtage.

 17. I tilfælde af strejke, lockout eller anden form for arbejdsstandsning, force majeure herunder utilregnelige materielle skader på udstyret, som medfører at abc-event.dk ikke kan levere det lejede udstyr, er abc-event.dk uden for ansvar så længe tilstanden opretholdes, og kan i sådanne tilfælde annullere lejemålet. Som force majeure henregnes blandt andet orkan, storm og ulykkestilfælde.

 18. Det er lejers ansvar, at indhente de fornødne tilladelser til brug af det lejede udstyr og op stillingen af det.

 19. Ved leje af oppusteligt udstyr forpligter lejer sig til, at stoppe brugen af udstyret, hvis vind hastigheden overstiger Beaufort-skala 5, hvilket svarer til 38 km/t eller 11 m/s. Det oppustelige udstyr skal ved vindhastighed herover tømmes for luft og blæseren skal fjernes.

 20. Indtræder der skader på fast ejendom, græsplæner, sportspladser og lignende, hvor det lejede udstyr er i brug, inklusiv løsøre, kan abc-event.dk ikke drages til ansvar herfor så længe udstyret er i lejers besiddelse. Udstyret anses for at være i lejers besiddelse under hele lejeperioden, samt under eventuelle overskridelse af tilbagelevering til abc-event.dk. ABC-event.dk kan ikke drages til ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab, herunder også tidstab.

 21. Ved annullering af aftalen mindre end 30 dage før brugsdato betales 100% af lejekontraktens pålydende. Ved annullering mere end 30 dage før brugsdato betales 50% af lejekontraktens samlede pålydende.
 22. I det tilfælde, hvor det er aftalt, at lejer selv afhenter det lejede materiale, skal transporten foretages i en lukket vogn, eller en lukket trailer samt efter udlejerens anvisninger.